Uvjeti korištenja

Ugovor o pružanju web hosting usluga

Uvjeti korištenja

UGOVOR O PRUŽANJU WEB HOSTING USLUGA

Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva cyber_Folks d.o.o., (u daljnjem tekst: Davatelj usluga) sa sjedištem u Đurđevcu, Stjepana Radića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010072020, OIB: 89338385732, kao pružatelja usluga unutar svojeg predmeta poslovanja, a koje usluge su objavljene na web stranici www.cyberfolks.hr i “Korisnika” – svake pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge Davatelja usluga (dalje u tekstu: Korisnik).

Na sve međusobne odnose između davatelja usluga i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te ostalih pravnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredbi ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

 • Ugovor – ugovor sklopljen između Davatelja usluga i Korisnika o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.
 • Stranica – odnosi se na web stranicu Davatelja usluga na adresi www.cyberfolks.hr
 • Usluga – obuhvaća sve usluge navedene na stranici Davatelja usluga, koje pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;
 • Korisnik – svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Davatelja usluga, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača;
 • Sadržaj – bilo koji materijal, podaci i informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge
 • Pravila – podrazumijeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta
 • Cjenik – važeći cjenik usluga Davatelja usluga, koje davatelj usluga javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihvaćanje kojih Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.
 • Jamstvo – 30-dnevno jamstvo koje Davatelj usluga nudi za svoje shared hosting usluge. Jamstvo ne pokriva ostale usluge poput registracije domena, VPS, dedicated servera, SSL certifikata, itd.
 • Vlasnik – vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa upisana u sustavu Davatelja usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje davatelj usluga pruža Korisniku temeljem sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, smatrat će se da je Vlasnik usluge osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa koje je navedena u sustavu, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena za rad s računima;
 • Glavna administrativna e-mail adresa – e-mail adresa koje je unešena prilikom naruđžbe usluge ili izmijenjena naknadno od strane korisnika putem korisničke zone, odnosno od strane Davatelja usluga ukoliko je zahtjev korisnik dostavio putem stare glavne administrativne e-mail adrese ili na memorandumu tvrtke ovjeren pečatom i potpisan od strane odgovorne osobe.
 • Aktivacija usluge – aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije usluge zakupljene od strane Korisnika,
 • Ponuda za produženje usluge – pisana Ponuda za produženje zakupa usluge poslana automatikom Korisniku. Istu može poslati i korisnička podrška na zahtjev Korisnika. Plaćanjem usluge prema izdanoj Ponudi smatra se da je Korisnik prihvatio Uvjete korištenja,
 • Ispitanik – fizička osoba, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679),
 • Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Davatelja usluge.
 • (r) Izvršitelj obrade – Davatelj usluge.

1. Predmet

 • 1.1. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.
 • 1.2. Karakteristike izabranog paketa usluga javno su dostupne na www.cyberfolks.hr adresi, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.
 • 1.3. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

2. Nagrada

 • 2.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.cyberfolks.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.
 • 2.2. Davatelj usluga će za pružanje usluga Korisniku račun poslati avansno. Izuzetak je račun za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz paketa koji može biti poslan naknadno.
 • 2.3. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.
 • 2.4. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije namiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do namire računa. Ako račun nije namiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

3. Opće odredbe

 • 3.1. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), glava III. Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu od Članka 57. do Članka 79.
 • 3.2. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
 • 3.3. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:
  1. ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
  2. ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
  3. u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.
 • 3.4. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.
 • 3.5. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.
 • 3.6. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.
 • 3.7. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
 • 3.8. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.
 • 3.9. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.
 • 3.10. Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), U nekim paketima Davatelj usluga ne ograničava količinu resursa koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Uvjetima korištenja Davatelj usluga komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po poslužitelju (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.
 • 3.11. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje Korisnika, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.
 • 3.12. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

  Odluka o važnosti ispravnih podataka
 • 3.13. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.biz.hr”domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:
  1. Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
  2. da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
  3. da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
  4. ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
  5. naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
  6. da je dužan redovito obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
  7. Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,
  8. Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
  9. registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,
  10. sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Davatelj usluga slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
  11. domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,
  12. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
  13. ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.
 • 3.14. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.
 • 3.15. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.
 • 3.16. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
 • 3.17. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:
  1. kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
  2. radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
  3. hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
  4. greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,
  5. problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  6. problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  7. utjecaja više sile.
 • 3.18. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

 • 4.1. Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.
 • 4.2. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.
 • 4.3. Davatelj usluga se obvezuje da će FTP, HTTP, POP3, SQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99,90% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.
 • 4.4. Kod utvrđivanja raspoloživosti Servisa bit će mjerodavni rezultati servisa Davatelja usluga za nadzor raspoloživosti.
 • 4.5. U slučaju da je krivicom Davatelja usluga raspoloživost Servisa za određeni kalendarski mjesec manja od 99,90%, po prigovoru Korisnika mjesečni račun će biti umanjen:
  1. 10% za raspoloživost usluga od 97,00% do 99,89%,
  2. 25% za raspoloživost usluga od 96,00% do 96,99%,
  3. 50% za raspoloživost usluga od 95,00% do 95,99%,
  4. 100% za raspoloživost usluga od 94,99% ili manje.
 • 4.6. Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:
  1. radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
  2. hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,
  3. greška Korisnika, ili kršenje ugovora od strane Korisnika,
  4. problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  5. problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  6. utjecaj više sile.

5. Posebne odredbe za Korisnika

 • 5.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.
 • 5.2. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na poslužitelju i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.
 • 5.3. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:
  1. prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
  2. distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,
  3. širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
  4. se spajao na IRC ili P2P servise,
  5. bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
  6. nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
  7. prekršio ili pokušao prekršiti Pravilnik iz točke 3.10,
  8. prekršio ili pokušao prekršiti stavke iz točke 3.11,
  9. dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga. trećim osobama,
  10. zlonamjerno trošio neograničen promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima poslužitelja,
  11. počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
 • 5.4. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 5.3.
 • 5.5. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više od:
  1. 5% procesora na duže vrijeme,
  2. 5% radne memorije na duže vrijeme,
  3. 5% mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
  4. 5% disk I/O resursa na duže vrijeme,
  5. 1.000 objekata po direktoriju (ne računajući poddirektorije),
  6. 10 istovremenih konekcija prema FTP servisu,
  7. 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
  8. 25 istovremenih konekcija prema SQL servisu, ili više od 10% diskovne kvote po SQL bazi podataka,
  9. 25 istovremenih konekcija prema POP3 ili SMTP servisu.

6. Trajanje

 • 6.1. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom potpisivanja obje ugovorne strane.
 • 6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
 • 6.3. U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, softverske licence ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.

7. Nadležnost

 • 7.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.
 • 7.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Đurđevcu.

8. Završne odredbe

 • 8.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.
 • 8.2. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.
 • 8.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.
 • 8.4. Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.